Syndyk sprzeda udział 5/768 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

987,00 zł

  • Osoba Krzysztof Lipiński syndyk
  • Miasto Gdańsk
  • Telefon 791421973
  • Dodano 2023.06.14

sprzedam


Syndyk Ostróda, sprzeda Ostróda, udział Ostróda, 5/768 Ostróda, prawie Ostróda, własności Ostróda, nieruchomości Ostróda, zabudowanej Ostróda, budynkiem Ostróda, mieszkalnym Ostróda

1. Niniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziałem Gospodarczym postępowaniem upadłościowym Wioletty Kusio osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt GD1G/GUp-s/154/2023.
2. Sprzedaż prowadzona jest przez Krzysztofa Lipińskiego Syndyka masy upadłości Wioletty Kusio w celu uzyskania oferty za jak najwyższą oferowaną cenę w ramach konkursu ofert.
Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako „PU”) oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 PU).
4. Przedmiotem sprzedaży w ramach konkursu ofert jest udział 5/768 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 106,9 m2 na działce nr 86/4 obręb geod. 18 Winiec o powierzchni 0,11 ha w Wińcu 21, gmina Miłomłyn dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00008758/7.
5. Zbywana nieruchomość została szczegółowo opisana i wyceniona w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę – Lidię Dias numer uprawnień 3892 w dniu 20.03.2023 r.
6. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka przy ul. Henryka Sienkiewicza 11/2, 80-227 Gdańsk oraz w aktach postępowania o sygnaturze GD1G/GUp-s/154/2023. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@lipinskikancelaria.pl.
7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 987,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) tj. 100 % ceny oszacowania.
Sprzedaż odbywa się bez faktury VAT – postępowanie upadłościowe dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
8. Wszelkie koszty dotyczące nabycia przedmiotu sprzedaży, w tym koszty notarialne leżą po stronie kupującego.
9. Regulamin oraz operat szacunkowy dostępne są w kancelarii syndyka bądź na żądanie mogą być wysłane na wskazany adres mail.
Kontakt wyłącznie mailowy.


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 278

nr ogłoszenia: 17674